คุณทิมไทยทวี

               เป็นชาวนครปฐมโดยกำเนิด เกิดเมื่อ 27 พฤษภาคม 2485 ที่ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม บิดามารดาประกอบอาชีพทำนา

               จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี่ที่4 และความสามารถที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะความชำนาญใน การผลิตส้มโอคุณภาพดี ได้รับรางวัลจากการประกวดส้มโอกว่า 160 รางวัล จนได้รับได้รับมหาบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขา(พืชศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่รุ่นที่ 18 ในปี 2533

               สมรสกับนางสาลี ไทยทวี เมื่อปี 2512 มีบุตร 3 คน ชาย 1 คน หญิง 2 คน

               ปัจจุบันดำรงค์ตำแหน่ง

 • ที่ปรึกษาคณะกรรมมาธิการเกษตรและสหกกรณ์วุฒิสภา
 • ที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์
 • รองประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม
 • ประธานกลุ่มทำสวนส้มโอตำบลทรงคนอง
 • รองประธานศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน(ศอช.ต.)ตำบลทรงคนอง
 • หมอดินอาสาตำบลทรงคนอง
 • อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่่บ้าน(อสม.)
 • คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารของตำรวจตำบลทงคนอง
 • กรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
 • ผู้นำอาชีพก้าวหน้าหมู่ที่ 1 ตำบลทรงคนอง
 • ครอบครัวพัฒนาตัวอย่างหมู่ที่ 1 ตำบลทรงคนอง
 • กรรมการหมู่บ้าน(กม.)หมู่ที่ 1 ตำบลทรงคนอง

    เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน :

รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญเงินมงกุฎไทย เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2539


ความประทับใจของเรา

 
สวนส้มไทยทวี
41/2 หมู่ 1 ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73120
โทร. 02 482 1985 มือถือ 081 869 7267, 08 1857 8590
E-mail : tanakit_2514@hotmail.co.th
www.thaithaweepomelo.com
Copyright © 2012 : Thaithaveepomelo.com : Design By : Invent Design Co., Ltd.